La satisfacció i la seguretat alimentaria del client és l’objectiu prioritari de ANNA ECOLÒGICA.

La nostra Política d’Innocuïtat alimentària es basa en:

  • Complimentar, escrupolosament al dia, totes les disposicions oficials, i de manera preferent, respecte la innocuïtat dels aliments.
  • Desenvolupament i millora permanents de BPM y HACCP, basats en prevenir la contaminació i mantenir un estricte nivell d’higiene del lloc, l’equipament i el personal involucrat.
  • Personal adequadament capacitat i conscienciat de la rellevància i importància de la seva contribució a la innocuïtat dels aliments.
  • Mantenir els nostres clients puntualment ben informats.
  • Mantenir la cadena de responsabilitats de manera que el màxim rang estigui immediatament en el punt d’incidència amb el client, a fi d’aconseguir la seva plena satisfacció.

El contacte permanent amb els nostres clients ens permet conèixer les seves necessitats, que es tradueixen en productes que compleixen les seves expectatives.

Per controlar cada pas dels processos portats a terme, a la nostra empresa hem desenvolupat un Sistema de Gestió de la innocuïtat  per assegurar la conformitat dels productes subministrats.

La col·laboració, el compromís i la motivació de totes les persones que integren la nostra empresa, són requisit imprescindible per aconseguir els objectius d’innocuïtat establerts.

Per assolir aquestes fites, l’empresa es compromet a proporcionar la formació i els recursos necessaris per un correcte compliment del Sistema d’Innocuïtat Alimentària, així com el control dels nostres proveïdors en aquest aspecte.

EQUIP D’ANNA ECOLÒGICA
Gener 2016